تحلیل های کالایی

 

 دانلود تحلیل بررسی وضعیت جهانی روی                                                     تاریخ 1395/06/11

 

 

 

دانلود تحلیل مس                                                                                     تاریخ 1395/07/20

 

 

 

دانلود تحلیل متانول                                                                                  تاریخ 1395/09/05

دانلود تحلیل بازار متانول                                                                               تاریخ 1395/09/05

 

 

 

دانلود تحلیل صنعت اوره                                                                            تاریخ 1395/10/10 

 

 

 

دانلود تحلیل بنیادی صنعت پتروشیمی                                                         تاریخ 1395/11/08

   
 دانلود تحلیل هفتگی فلزات اساسی                                                              تاریخ 1396/05/04   
 تحلیل قیمت های جهانی                                                                           تاریخ 1396/06/20