شماره حساب
   
 
     

نوع بانک

نوع حساب

شماره حساب

 

پارسیان

جاری

جاري 0100044819002 - پارسيان(ظفر - 4/1026)

 

ملی

جاری

جاري 0102761179006 - ملي(بورس - 695)

 

سامان

جاری

جاري 1-991919-40-813 - سامان(دولت  - 813)

 

سپه

جاری

جاري 2310861- سپه(ميرزاي شيرازي  - 560)

 

اقتصاد نوین

جاری

جاري 1-3863510-2-178 - اقتصاد نوين(چهار راه مفتح  - 178)

 

پارسیان

جاری

جاري 3-7928-21 - پارسيان(شهيد بهشتي غربي - 5/1063)

 

ملت

جاری

جاري 3250946981 - ملت(بورس تهران  - 62059)

 

تجارت

جاری

جاري 156354082 - تجارت(كار  - 110)

 

پاسارگارد

جاری

جاري 326.110.10571668.1 - پاسارگاد(قائم مقام فراهاني - 326)

 

سامان

جاری

جاري 3-991919-40-849 - سامان(سي تير - 849)

 

خاورمیانه

جاری

جاري 1-23913-40-1005 - خاورميانه (مهستان  - 1005)